Atrunas apliecinājums

Atrunas apliecinajums pieaugusais

ATRUNAS APLIECINĀJUMS

AIZPILDA PILNGADĪGA PERSONA

PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA

Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas datums:

ATRUNAS APLIECINĀJUMS DERĪGS (LAI TAS BŪTU ILGĀKS DERĪGS, LŪDZU, ATZĪMĒJIET AR X ATTIECĪGO LAUCIŅU):

X Šodienas apmeklējumam „Jump Park“ batutu parkā.
Visiem apmeklējumiem „Jump Park“ batutu parkā līdz 2018.gada 31. decembrim.

PARAKSTOT ŠO ATRUNAS APLIECINĀJUMU, ES APLIECINU UN PIEKRĪTU “JUMP PARK” BATUTU PARKA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM:

1. Parakstot šo dokumentu, es apliecinu, ka es esmu iepazinies(-usies) ar batutu parka iekšējās kārtības noteikumiem un piekrītu tos ievērot. Es uzņemos visus riskus, kas ir saistīti ar šo noteikumu ievērošanu un potenciālo traumu / zaudējumu iestāšanos noteikumu neievērošanas gadījumā.

2. Es esmu informēts/a, ka batutu parka lietošanas noteikumi ir pieejami batutu parkā, mājas lapā www.jumppark.lv, kā arī tie tika iedoti man izlasīšanai kā daļa no atrunas apliecinājuma.

3. Es piekrītu lietot batutus uzmanīgi un atbildīgi. Es saprotu, ka tas var būt bīstami manai un citu veselībai.

4. Es apliecinu un piekrītu, ka šāda veida aktivitāte prasa mērena līmeņa fizisko sagatavotību. Es apliecinu, ka man nav tādu veselības traucējumu, kuri varētu veicināt iesaistīšanos negadījumos, kā rezultātā es varētu savainot sevi vai citus. Es apzinos savas fiziskās sagatavotības spējas un uzņemos atbildību par visu, kas var notikt ar mani (veselības jautājumos)

5. Ja es būšu iesaistīts nelaimes gadījumā, es apliecinu un piekrītu, ka Jump Park nenes atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, bojājumiem vai savainojumiem, kuri būs radušies manas vainas un/vai darbības/bezdarbības dēļ saistībā ar piedalīšanos aktivitātē un ar šo es atsakos no visām un jebkādām pretenzijām pret Jump Park šajā sakarā un attiecībā uz sevi.

Lēkāšana uz batuta pēc būtības ir riskanta un bīstama aktivitāte, kura var izraisīt savainojumus, kaulu lūzumus vai pat nāvi.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1.     Katrai personai, kura lēkā uz mūsu batutiem, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta Jump Park atrunas apliecinājums.

2.     Uz batutiem nav atļauts atrasties ar ēdieniem un dzērieniem.

3.     Uz batutiem nav atļauts atrasties ar jostu sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem priekšmetiem.

4.     Ja Jums ir problēmas ar veselību, lūdzu, neejiet uz batutu zonu

5.     Uz viena batuta vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viena persona.

6.     Uz batutiem drīkst atrasties zeķēs (apavi nav atļauti, atrašanās uz batutiem ar basām kājām ir aizliegta).

7.     Dubultie salto ir aizliegti. Tas ir īpaši bīstami.

8.     Grūstīšanās, cīkstēšanās, skriešana un jebkāda veida spēles un sacīkstes ir stingri aizliegtas.

9.     Neveiciet trikus virs drošības paliktņiem.

10.  Nekad nemēģiniet paveikt trikus, kurus Jūs neesiet apmācīti veikt. Tas ir bīstami!

11.  Apmeklētāji nedrīkst sēdēt vai gulēt uz batutiem. Ja ir nepieciešama atpūta, tad ir jāpamet batutu zona.

12.  Vienmēr lēkājiet un piezemējieties uz abām kājām.

13.  Apmeklētāji nedrīkst aiztikt, rāpties, atbalstīties vai karāties uz jebkuru no augšējiem paliktņiem vai tīkliem batutu platības iekšienē.

14.  Lēkājiet tikai uz batuta virsmas, neleciet uz drošības paliktņiem. Drošības paliktņi un atpūtas zona ir cieta. Jūs varat savainot kājas, ceļus, muguru vai elkoņus.

15.  Lēkājiet batuta centrā, jo, ja Jūs nokritīsiet uz drošības paliktņa, Jūs varat savainot sevi.

16.  Lecot no viena batuta uz otru, vispirms pārliecinieties vai Jūs nesaskriesieties ar citu apmeklētāju.

17.  Neveiciet trikus ārpus batutu zonas, t.i., uz / no atpūtas zonas.

18.  Personas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē nedrīkst atrasties uz batutiem.

19.  Nekad nemēģiniet paveikt kādas aktivitātes, kuras ir pāri Jūsu personīgajām spējām. Tas ir bīstami!

20.  Jump Park batutu parka instruktoram ir tiesības Jūs izraidīt no batutu zonas bez iespējas nākt atpakaļ, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti drošības noteikumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju veselība un nauda par apmeklējumu netiek atgriezta).

POROLONU BASEINS

Īpaša vērība arī jāpievērš izklaidēm porolonu baseinos. Porolonu baseina noteikumi:

 

1.NEPIEZEMĒTIES uz galvas vai kakla. Nenirt!

2.NELEKT porolonu baseinā, kamēr piezemēšanās zona nav brīva.

3.Vienmēr tikai viens lēcējs uz batutu līnijas.

4.Dubultie vai atmuguriskie salto ir aizliegti.

 

5.NESPĒLĒTIES ar porolonu kubiem, neslēpieties zem tiem.

6.Iztukšot kabatas pirms lēkšanas porolonu baseinā.

7.Pamest porolonu baseinu pēc piezemēšanās tiklīdz tas ir iespējams.

 

 

Es esmu vismaz 18 gadus vecs(-a) un es esmu izlasījis(-usi) un sapratis(-usi) noteikumus augstāk minētajā atrunas apliecinājumā. Es piekrītu ievērot noteikumus. Es apstiprinu, ka manis sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

 

 

_______________________________________________________________                                   _____________________

(Vārds, Uzvārds, paraksts)                                                                                                          (Datums)

Atrunas apliecinajums nepilngadigais

ATRUNAS APLIECINĀJUMS
AIZPILDA VECĀKS VAI AIZBILDNIS

VECĀKA VAI AIZBILDŅA INFORMĀCIJA

Vārds:
Uzvārds:
Telefona numurs:

ES ESMU VECĀKS VAI AIZBILDNIS BĒRNIEM, KURI MINĒTI ZEMĀK:

Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas datums:
Vārds:
Uzvārds:
Dzimšanas datums:

ATRUNAS APLIECINĀJUMS DERĪGS (LAI TAS BŪTU ILGĀKS DERĪGS, LŪDZU, ATZĪMĒJIET AR X ATTIECĪGO LAUCIŅU):

X Šodienas apmeklējumam „Jump Park“ batutu parkā.
Visiem apmeklējumiem „Jump Park“ batutu parkā līdz 2018.gada 31. decembrim.

PARAKSTOT ŠO ATRUNAS APLIECINĀJUMU, ES APLIECINU UN PIEKRĪTU “JUMP PARK” BATUTU PARKA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM:

1. Parakstot šo dokumentu, es apliecinu, ka gadījumā, ja es neesmu bērna (-u) vecāks vai aizbildnis, bērna (-u) vecāks (-i) vai aizbildnis (-ņi) mani ir pilnvarojuši parakstīt šo atrunas apliecinājumu.

2. Es apliecinu, ka es esmu iepazinies(-usies) ar batutu parka iekšējās kārtības noteikumiem un piekrītu ievērot tos. Es parūpēšos, ka iekšējās kārtības noteikumi tiks izskaidroti bērnam (-iem). Es uzņemos visus riskus, kas ir saistīti ar šo noteikumu ievērošanu un potenciālo traumu / zaudējumu iestāšanos noteikumu neievērošanas gadījumā.

3. Es un mans bērns (-i) esam informēti, ka batutu parka lietošanas noteikumi ir pieejami batutu parkā, mājas lapā www.jumppark.lv, kā arī tie tika iedoti man izlasīšanai kā daļa no atrunas apliecinājuma.

4. Es un mans bērns (-i) piekrītam lietot batutus uzmanīgi un atbildīgi. Es un mans bērns (-i) saprotam, ka tas var būt bīstami mūsu un citu veselībai.

5. Es apliecinu un piekrītu, ka šī aktivitāte prasa mērena līmeņa fizisko sagatavotību. Es apliecinu, ka man nav zināmi veselības traucējumi, no kuriem es vai kāds no bērniem cieš, lai lēkāšana pa batutiem nebūtu atļauta un tā varētu nodarīt kaitējumu man vai citiem. Es apzinos savu fizisko sagatavotību un uzņemos pilnu atbildību par iespējamām veselības problēmām (veselības jautājumos).

6. Ja notiek negadījums, kurā esmu iesaistīts(-a) es vai kāds no bērniem, es apliecinu un piekrītu, ka Jump Park nenes atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu zaudējumu nodarīšanu, kas radušies, gūstot traumu saistībā ar manu un/vai bērna (-u) dalību aktivitātē manas vai mana bērna vainas un/vai darbības/bezdarbības dēļ, un ar šo es atsakos no visām un jebkādām pretenzijām pret Jump Park šajā sakarā un attiecībā uz sevi un bērnu (-iem).

7. Lēkāšana uz batuta pēc būtības ir riskanta un bīstama aktivitāte, kura var izraisīt savainojumus, kaulu lūzumus vai pat nāvi.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

1. Katrai personai, kura lēkā uz mūsu batutiem, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta Jump Park atrunas apliecinājums.

2. Bērns (-i), kurš nav sasniedzis 5 gadu vecumu, nedrīkst viens pats atrasties batutu zonā. Pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzība ir obligāta.

3. Personām, kuras nav sasniegušas 8 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un jābūt pieskatītām.

4. Batutu parks nepiedāvā bērna (-u) aprūpes pakalpojumus.

5. Ja Jums ir problēmas ar veselību, lūdzu, neejiet uz batutu zonu.

6. Uz batutiem drīkst atrasties zeķēs (apavi nav atļauti, atrašanās uz batutiem ar basām kājām ir aizliegta).

7. Uz batutiem nav atļauts atrasties ar jostu sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem priekšmetiem.

8. Uz batutiem nav atļauts atrasties ar ēdieniem un dzērieniem.

9. Uz viena batuta vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viena persona.

10. Grūstīšanās, cīkstēšanās, skriešana un jebkāda veida spēles un sacīkstes ir stingri aizliegtas.

11. Nekad nemēģiniet paveikt trikus, kurus Jūs neesiet apmācīti veikt. Tas ir bīstami!

12. Dubultie salto ir aizliegti. Tas ir īpaši bīstami!

13. Neveiciet trikus virs drošības paliktņiem.

14. Apmeklētāji nedrīkst aiztikt, rāpties, atbalstīties vai karāties uz jebkuru no augšējiem paliktņiem vai tīkliem batutu platības iekšienē.

15. Apmeklētāji nedrīkst sēdēt vai gulēt uz batutiem. Ja ir nepieciešama atpūta, tad ir jāpamet batutu zona.

16. Lecot no viena batuta uz otru, vispirms pārliecinieties vai Jūs nesaskriesieties ar citu apmeklētāju.

17. Lēkājiet batuta centrā, jo, ja Jūs nokritīsiet uz drošības paliktņa, Jūs varat savainot sevi. 18. Vienmēr lēkājiet un piezemējieties uz abām kājām.

19. Lēkājiet tikai uz batuta virsmas, neleciet uz drošības paliktņiem. Drošības paliktņi un atpūtas zona ir cieta. Jūs varat savainot kājas, ceļus, muguru vai elkoņus.

20. Neveiciet trikus ārpus batutu zonas, t.i., uz / no atpūtas zonas.

21. Personas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē nedrīkst atrasties uz batutiem.

22. Nekad nemēģiniet paveikt kādas aktivitātes, kuras ir pāri Jūsu personīgajām spējām. Tas ir bīstami!

23. Jump Park batutu parka instruktoram ir tiesības Jūs izraidīt no batutu zonas bez iespējas nākt atpakaļ, ja vairākkārtēji tiek pārkāpti drošības noteikumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju veselība un nauda par apmeklējumu netiek atgriezta).

POROLONU BASEINS

Īpaša vērība arī jāpievērš izklaidēm porolonu baseinos. Porolonu baseina noteikumi:

1.NEPIEZEMĒTIES uz galvas vai kakla. Nenirt!

2.NELEKT porolonu baseinā, kamēr piezemēšanās zona nav brīva.

3.Vienmēr tikai viens lēcējs uz batutu līnijas.

4.Dubultie vai atmuguriskie salto ir aizliegti.

 

5.NESPĒLĒTIES ar porolonu kubiem, neslēpieties zem tiem.

6.Iztukšot kabatas pirms lēkšanas porolonu baseinā.

7.Pamest porolonu baseinu pēc piezemēšanās tiklīdz tas ir iespējams.

 

 

Es esmu vismaz 18 gadus vecs(-a) un es esmu izlasījis(-usi) un sapratis(-usi) noteikumus augstāk minētajā atrunas apliecinājumā. Es piekrītu ievērot noteikumus. Es apstiprinu, ka manis sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

 

 

_______________________________________________________________                                   _____________________

(Vārds, Uzvārds, paraksts)                                                                                                          (Datums)